1536-1699

Under Reformasjonen i 1536 ble alle Klostergodsene inndradd. Domkirken og senere Fredrik den 2., eide så Håsteinar en del år. Men Kongen solgte gården videre til Tønnes Claussøn i 1562. Deretter følger diverse private eiere. Forfatteren Fossen nevner personer både av bergensk, nederlands, tysk, dansk og fransk opphav. I skjøtet forpliktet Claussøn seg til å oppføre en "kjøpstedsbygning". Forf. K. Fossen antar at kravet ble oppfylt og at et slikt hus ble oppført i 1500-årene. Derimot stiller
forf. W.M. Schelderup seg tvilende, da han tolker en "kjøpstedsbygning" som en "bymæssig" bygning. Det finnes ikke noe belegg for at kjøpstedsbygningen kom før ut i 1600-årene. Da overtok Dam Tønnessøn gården. Han regnes for for den som har gitt navn til gården Damsgård, som første gang nevines i Bergens sagefallsregnskap i 1643. I 1600-årene brukes gårdsnavnene Håsteinar og Damsgård om hverandre. I 1653 avbildes den på J. van Geelkercks kart, dette finnes i dag på Bysamlingen på Historisk museum. To plater til bileggerovner ble funnet under restaureringen, merket med årstallene 1673 og1699. I løpet av århundret kan forf. W.M Schelderup påvise at bygningen påbygges og inndeles i flere rom, storstue, dagligstue, kamre, kjøkken med skorstein og et spiskammer med jordkjeller, bygningen hadde "pandetak", blir det opplyst i en "besiktigelses og tagsationsforretning" fra 1731.
Kjøpstedsbygningen utgjør kjernen i nåværende Damsgårdsveien 174.

Tilbake til Husene.
1103 - 1427 <- | -> 1708 - 1795

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

Free AI Website Software