Om Laksevåg Kultur Historiske Forening


I februar 1987 arrangerte Håstein skole en utstilling "HER OG NÅ", som viste utviklingen i Laksevåg fra et jordbrukssamfunn til et moderne industristed. Utstillingen, som fylte to stor gymnastikksaler, ble en kjempesuksess med flere tusen besøkende. For å få dekning for vår samtid og nære fortid hadde skolen søkt bistand hos en del eldre Laksevåg beboere. Med sin store lokalkunnskap bidro disse til at arrangementet ble så vellykket. utstillingen avdekket imidlertid et behov for å få vite mer om stedets og innbyggernes fortid. Dette tok da en gruppe Laksevåg beboere konsekvensen av og resultatet ble stiftelsen av:

Laksevåg Kultur Historiske Forening ble etablert 24. mars 1987, med det formål å samle alle gode krefter i et felles mål:

"og ta vare på - og verne om - det som er verneverdig i det gamle"

Målet var å etablere et frivillig kulturfellesskap - bestående av eldre og yngre - som skulle dyrke kulturinteresser og bygge Laksevåg Lokalmuseum.
I dag står museet ferdig og er et internasjonalt registrert museum.Museet og området viser:

* Livet på Laksevåg fra begynnelsen av 1800 - tallet med gårdsbruk og småfiske
* Samling av flere verneverdige småhus som viser hvorledes folk flest levde.
En utstilling fra krigsårene 1940 til 1945 som viser påkjenningen lokalmiljøet var utsatt for, bl. a. bombingen av Holen Skole 4. oktober 1944.
Utstilling av skipsbyggingens historie i Laksevåg fra 1805 og frem til våre dager, med egen smie.
Utstillinger ellers: Leiligheten fra Laksevåg - Brannmuseet med skomakerbutikk - Tredreier verkstedet.
Eget rom for ambulerende utstillinger: Speiderbevegelsen på Laksevåg 100 år... ny utpå våren 2012.
Kulturhuset med gjestgiveriet Lyst & Fryd som fikk bevilgning av Fredrik den 5te i 1740.
Håsteinarparken med Damsgårdselven og Slippspillet fra Laksevåg Maskin og Jernstøberi.
Restaurering og vern av Kvarven Festning fra 1902 og m/s Dokken i passasjerfart i Damsgårdssundet fra 1936, er også en del av foreningens aktiviteter.


Foreningen ble allerede fra starten av møtt med stor interesse fra Laksevågs befolkning. Dette medført en stor medlemstilslutning.
Det ble derfor først opprettet følgende 6 arbeids og studie grupper:

Eiendommer/Hus: leder Kai Arntzen med Kjell H. Ellingsen og Svein Rasmussen.
Historiske gjenstander: leder Aksel Skulstad med Olaf Mørner - Billedmateriell/Film: leder Reidar Sundsteigen med Finn Offerdal. Litteratur/sang/spill/leker: leder Svein Kvale med Ivar Ingebrigtsen
Foreninger/lag/o.a.aktiviteter: leder Dag Knudsen med Liv Walde
Krigen 1940-45/Gjenreisingen: leder Borghild Svanes med Odd Kvamsdahl.


Formann Rolf Zakariassen - Kasserer Berit Berntsen - Sekretær Reidar Sundsteigen.

OM FORENINGENS LOGO: Et av de første spørsmål som reiste seg etter at foreningen var stiftet varforeningens emblem. Alle var enige om at den måtte representere noe som var helt spesielt for Laksevåg. En rekke forslag ble fremmet, vurdert og forkastet. Til slutt samlet styret seg om dette :

Stempelet har i sin opprinnelige form vært brukt ved utgivelsen av et førstedagsstemplet frimerke med Damsgård Hovedgård som motiv den 16.2.1982. Stempelet var tegnet av arkitekt Jan Olav Reither, som med stor velvilje har latt oss bruke det. En tredjegenerasjons Laksevågsjente har omarbeidet det til vårt formål - og vi må si oss meget fornøyd med resultatet. Logoen vil, forhåpentlig i lang tid framover, pryde våre brevark, konvolutter, plakater og medlems informasjoner.


Det første Styret i foreningen bestod av lederne i hver av de 6 gruppene og et arbeidsutvalg med:
Generell presentasjon av foreningen og dens aktiviteter.

Foreningen har som form å ta vare på og og utvikle de kulturhistoriske verdier i den delen av Bergen, som før kommunesammenslutningen i 1972, utgjorde Laksevåg kommune. Ideene har vunnet gjenklang og skapt interesse i lokalmiljøet, noe som bl.a. har gitt seg utslag i raskt stigende medlemstall. Antall medlemmer nærmer seg nå 480 personer.
Foreningens måte å organisere arbeidet på har medført at vi, i all beskjedenhet, mener å ha oppnådd betydelige resultater.

UTTALELSE FRA LAKSEVÅG PENSJONISTFORENING 19.5.1987.

Den 19. mai 1987 holdt formann i Laksevåg Pensjonistforening, Odd Kvamsdahl en tale på et møte i Laksevåg Kultur Historiske Forening og sa bl.a. : "Jeg vil takke for innbydelsen og samtidig uttrykke min glede over at det i Laksevåg er tatt et initiativ til å danne denne Laksevåg Kulturhistoriske Forening. Primus motor i foretagene er Rolf Zakariassen, men jeg har det bestemte inntrykket at han forlengst har sikret seg mange frivillige medarbeidere. Forrige tirsdag hadde vi i pensjonistforeningen gleden av å ha den entusiastiske Zakariassen på besøk for å snakke om sin hjertesak. Og en ting er helt sikkert, det er en god og givende sak han arbeider for, noe vi alle på møtet ble klar over, selv om ikke Zakariassen hadde så lang tid til sin rådighet dessverre. Personlig tror jeg at dette med kulturhistorie nå er viktigere enn noensinne, når man ser hvordan verden raser framover på en måte som langtfra alltid er av det gode. Nå etterhvert er det nemlig på tide å stikke fingeren i jorden og kjenne hvor vi står. Dvele litt ved det som fortiden har gitt oss av kulturhistorie, og hvorfor da ikke begynne på det lokale planet, det nærmeste av dem alle. La oss i fellesskap forklare de unge at de har en verdifull kulturhistorisk arv å ta vare på, noe vi må lære dem å forstå verdien av. Livet er nemlig ikke bare å ha det gøy, spise chips og drikke CocaCola, se på video, eller leke med ett data anlegg på soveværelset. De unge må nemlig ikke glemme at de har dype røtter i fortiden, og her i gode gamle Laksevåg - tror jeg at disse røttene stikker dypere enn på de fleste andre steder i vårt vidstrakte land. Dette mitt syn, har basis i 1. og 2. bind av Laksevågs historie, og jeg gir derfor Rolf Zakariassens meget gode tiltak min varmeste anbefaling."


LAKSEVÅG KULTUR HISTORISKE FORENING
Postboks 211 - 5847 BERGEN
Bankgiro 3624.51.61330
Besøks adresse: Damsgårdsveien 174 - 5061 Laksevåg, 2. etg.

Foreningens arbeidsmodell bygger på følgende hovedideer :

* Egne medlemmer engasjeres gjennom forskjellige selvstendige arbeidsgrupper og komiteer.
* Det finner sted et nært samarbeid med offentlige myndigheter og med lokalmiljøet forøvrig.
*Foreningen knytter til seg den nødvendige faglige ekspertise ved gjennomføring av ulike prosjekter.

1. Lokalhistorisk museum med særlig vekt på industrielle kulturminner
Det er bygget opp et innholdsrikt lokalhistorisk museum i en stor tyskerbunkers ved Jansonmarken nedenfor Damsgård hovedgård. Museet inneholder en rekke utstillinger som samlet gir en god dokumentasjon av hvordan livet artet seg på Laksevåg fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag. Det er bl.a. lagt stor vekt på å vise hvordan særlig skipsbyggingsvirksomheten utgjorde en vekstfaktor og endret indre Laksevåg fra bondesamfunn til industristed. Verftet på Laksevåg var mot slutten av 1800-tallet ett av Europas største med en arbeidsstokk på ca. 2000 personer. Vi har vært så heldige å få overta en mengde gjenstander, tegninger og annen dokumentasjon, bl.a. fra Ulstein & Mjellem & Karlsen, som de siste årene har stått som eiere av verftet. Som ledd i opprettelsen av museet er det nedlagt et meget stort arbeid i å renovere og pusse opp bunkeren. Offisiell åpning av museet fant sted i tilknytning til jubileumsfeiringen i 1997. Fra sommeren det året fikk museet faste åpningstider. Museet er idag hyppig benyttet av skoleklasser, barnehager og forskjellige private grupper.


2. Friluftsmuseet "Gamle Laxevaag".
Foreningen har fått disposisjonsretten til et område ved Jansonmarken for oppføring av et friluftsmuseeum. Bakgrunnen for dette er et ønske om å bevare gamle og verdifulle rivningstruede hus fra Laksevåg. Det ble utarbeidet detaljerte planer for hvordan man etter hvert skal bygge opp et museum som skal gjennspeile og gi rom for de tre mest typiske bygningsmiljøer som har kjennetegnet Laksevåg, nemlig :

* Strandbebyggelse
* Tettstedsbebyggelse
* Gårdsbebyggelse

Arbeidet med å utvikle museet kom fort igang og det første huset som kom på plass er "Pakterboligen" fra Festergården i Kjøkkelvik. Huset kan dateres tilbake til 1500 - tallet og er antakelig det eldste på Laksevåg.
En vil ellers henlede oppmerksomheten på et spesielt klenodium som ble gitt museet som en gave. Det fikk sin plass i museumsområdet. Nemlig et gammelt, opprinnelig dampdrevet Slippspill, fra skipsverftet Laxevaag Maskin og Jernstøberi. Spillet har gigantiske dimensjoner og gjorde det mulig å dra og låre båter opp til 2000 tonn. Det ble benyttet fra 1896 og helt fram til ca. 1990 i forskjellige sammenheng.


3. Kulturhuset i Laksevåg.
Foreningen har, i samarbeid med Bergen kommune, sikret eiendommen Damsgårdsveien 174 som Kulturhus for Laksevåg. Huset er identisk med det gamle gjestgiveriet "Lyst og Fryd", som ble drevet i tidsrommet ca. 1740 - 1879. Deler av dette huset har en enda eldre historie, idet det faktisk var våningshus på gården Damsgård (opprinnelig Håsteinar) før Damsgård Hovedgård ble reist ca. 1650. Det er gjort et omfattende restaurerings- og utbedringsarbeid på bygningen i foreningens regi. Arbeidet er utført i samsvar med planer som er godkjent av de antikvariske myndigheter. Åpningen av kulturhuset, med bl.a. gjenåpning av kafeen, fant sted i november 1996 og ble behørig omtalt i Bergens Tidende.


4. Håsteinarparken.
Den store hagen til Kulturhuset i Damsgårdsveien nr. 174 skal føres tilbake til den utforming den hadde før århundreskiftet og tjene som offentlig parkområde. Det er utført et betydelig arbeid med å framskaffe den dokumentasjon som er nødvendig for å utføre en historisk korrekt restaurering av hagen. I ferdig stand vil parken inngå i et sammenhengnde landskapsrom som omfatter Damsgård Hovedgård med tilhørende parkområde. Utemuseet Gamle Laxevaag, kulturhuset, Laksevåg Kirke med småhusbebyggelsen omkring, bålplassen og småbåthavnen utenfor. Bergen kommune ved Grønn etat er en meget viktig støttespiller her.


5. Kvarven.
I samarbeid med Forsvaret, Bergen og Omland Friluftsråd og Bergen kommune, har foreningen medvirket til å sette det gamle festningsområdet Kvarven istand som et friluftsområde med krigshistoriske minner. Forfallet var kommet meget langt da vår forening i 1988 tok opp tanken med forsvarsledelsen om å bevare området som krigsminne og turområde. Gjennom et unikt samarbeid med de over nevnte instanser, er området nå langt på vei restaurert og tilrettelagt som turområde. Etter en intern avtale om arbeidsfordeling har vår forening nå ansvaret for å ta vare på de krigshistoriske minnesmerkene i området.
Spesielt for Kvarven-området er, som nevnt, de mange krigshistoriske minnesmerkene i form av kanonstillinger, komandoplasser, bunkere, kasamatter, skyttergraver m.m. Det er satt opp skilt med informasjon om de militære installasjoner. I tillegg er det utarbeidet en egen brosjyre med historisk informasjon og andre aktuelle opplysninger. Arbeidet med å utvikle området som krigsminneområde fortsetter, og vi har konkrete planer om å restaurere et gammelt torpedobatteri, som delvis er sprengt inn i fjellet, samt med å planlegge en sommerutstilling. Dette betinger en mindre vei-restaurering pga. flomskader, men med våre samarbeidspartnere på plass vil denne kunne utbedres og gjøres kjørbar i løpet av sommeren 2012. Kvarvenområdet fremstår nå som et særdeles attraktivt og verdifullt rekreasjonsområde med mangfoldig og rik vegetasjon, praktfull utsikt og god tilgjengelighet. Det er etablert rasteplasser og satt opp toaletter. Vi kan også nevne at det enkelte steder er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er nå svært viktig at Laksevågs befolkning vet å verdsette og å ta vare på dette unike området i vårt nærmiljø. Desverre har det forekommet hærverk, men det vil være trist dersom dette får kjennetegne utviklingen framover. Spesielt viktig er det at den oppvoksende slekt får et positivt forhold til stedet.


6. Dokkefergen.
Foreningen kjøpte høsten 1992 den gamle Dokkefergen fra et båtlag på Askøy. m/s DOKKEN gikk fra 1936 i rute fra Frydenbø på Damsgård til Dokken på Møhlenpris. Den ble innstilt da Puddefjordsbroen kom i 1956. Båten er satt på land meget velvillig hos Merkur båtforening i Kirkebukten på Laksevåg. Den står nå å tørker under tak i påvente av finansiering for restaurering hos Fartøyvernsenteret i Norheimsund.
Planen er å få opprettet en Stiftelse som kan få den i rute mellom Kirkebuktens offentlige trekai og Nøstebuktens Sukkerhusbrygge med frakt av passasjerer fram og tilbake. Samt for "plasirturer" på Puddefjorden i leieregi for lag, foreninger og andre, slik at den i størst mulig grad skal komme hele kommunens befolkning tilgode.

Til slutt vil vi oppfordre og kanskje "utfordre" deg til å søke medlemskap i foreningen.
Vi trenger personer i styrer, lag og dugnadsgjenger (se MEDLEMSKAP) og VELL MØTT !

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

AI Website Creator