Skolesamarbeid


I tråd med foreningens formål står LKHF sentralt i gjennomføringen av ulike lokale arrangementer og kulturtiltak. Gjennom dette arbeidet har vi oppnådd et meget godt samarbeid med andre institusjoner og foreninger i området.
En hovedmålsetting for vårt arbeid har vært å fange opp lokalkunnskap og - historie, samt å benytte eldre ressurspersoner som aktive formidlere overfor den yngre generasjon. Dette gjøres bl.a. gjennom skolebesøk, ved at eldre medlemmer av foreningen fungerer som omvisere når skoleklasser, barnehager og foreninger besøker museet, og gjennom andre ulike typer arrangementer.
I denne forbindelse vil også Laksevåg Kulturhus fungere som et aktivitetsenter og samlingspunkt for positive aktiviteter for alle aldersgrupper. Et klart mål er å skape en positiv holdning - særlig blant yngre - til medvirking og samarbeid.
Nærmere beskrivelse av prosjektene.
a)
Formidling av lokalhistoriske kunnskap og interesse til den yngre generasjon ved aktiv bruk av Laksevåg Lokalmuseum og utemuseet "Gamle Laxevaag".

Formål :
Foreningen tar sikte på samle alle positive krefter med det felles formål å arbeide for fremme av kulturvern og lokalhistorisk kunnskapsformidling. Vi ser det og som en oppgave å dokumentere vår samtid for etterslekten.
Metode :
Gjennom bl.a. møtevirksomhet, publikasjoner, ekskursjoner og aktiv bruk av museene, utføre et holdningsskapende og kunnskapsformidlende arbeid i lokalmiljøet.
Samarbeidet med skoleverket anses som et meget sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Det er etablert arbeids-/studiegrupper med følgende ansvarsområder:

1. Eiendommer og hus 4. Litteratur / sang / spill / leker

2. Historisk materiell 5. Foreninger / lag / bedrifter / andre aktiviteter

3. Billedmateriell / film 6. Krigen 1940 - 45 og gjennreisingen

I tillegg : Vern og restaurering av festningen Kvarven, samt vern for restaurering av fergen m/s DOKKEN.


I tilknytning til foreningens rolle som formidler av kunnskaper og holdninger, arbeider vi kontinuerlig med å tilrettelegge undervisningsmateriell for :
* Barnehager * Barneskoler * Ungdomsskoler * Omvisninger generelt. Dessuten har vi satt i verk opplæring av guider / omvisere og undervisningsleder.

b)
Kartlegging av kulturminner og stedsnavn innenfor området.
Foreningen ønsker å utarbeide et program for kartlegging av kulturminner, stedsnavn m.m. Hensikten er, bl.a. gjennom samarbeid med skoler og andre institusjoner, å engasjere lokalbefolkningen i dette arbeidet. 

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

Mobirise